طلوع اقتصاداقتصاد ایران در حال طلوع دوباره است

قیمت انواع لوله فلزی در ۱۱ دی ۱۴۰۱

کد خبر: 22237
زمان انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۱ - ۱۳:۵۴ بعد از ظهر -

به گزارش پایگاه خبری طلوع اقتصاد،

لوله مبلی ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال) لوله ۱۰ مبلی ۲ تا ۰.۷ ۶ کیلوگرم ۳۰۰۹۰۰ لوله ۱۳ مبلی ۲ تا ۰.۷ ۶ کیلوگرم ۳۰۰۹۰۰ لوله ۱۶ مبلی ۲ تا ۰.۷ ۶ کیلوگرم ۳۰۰۹۰۰ لوله ۱۸ مبلی ۲ تا ۰.۷ ۶ کیلوگرم ۳۰۰۹۰۰ لوله ۲۰ مبلی ۲ تا ۰.۷ ۶ کیلوگرم ۳۰۰۹۰۰ لوله داربستی ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال) لوله ۱/۲ ۱ داربستی ۱.۹ ۶ کیلوگرم لوله ۱/۲ ۱ داربستی ۲ ۶ کیلوگرم ۲۰۵۰۰۰ لوله ۱/۲ ۱ داربستی ۲.۳ ۶ کیلوگرم ۲۰۱۰۰۰ لوله ۱/۲ ۱ داربستی ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۲۰۱۰۰۰ لوله ۱/۲ ۱ داربستی ۳ ۶ کیلوگرم ۲۰۱۰۰۰ لوله گالوانیزه قزوین ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال) لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین ۲ ۶ کیلوگرم ۳۰۶۰۰۰ لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین ۲ ۶ کیلوگرم ۳۰۶۰۰۰ لوله ۱ گالوانیزه قزوین ۲ ۶ کیلوگرم ۳۰۶۰۰۰ لوله ۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین ۲ ۶ کیلوگرم ۳۰۶۰۰۰ لوله ۱/۲ ۱ گالوانیزه قزوین ۲ ۶ کیلوگرم ۳۰۶۰۰۰ لوله ۲ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۰۱۰۰۰ لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۰۱۰۰۰ لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۰۱۰۰۰ لوله ۱ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۰۱۰۰۰ لوله۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۰۱۰۰۰ لوله ۱/۲ ۱گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۰۱۰۰۰ لوله ۲ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۰۱۰۰۰ لوله گازی روکار سپاهان ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال) لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان ۲.۶۵ ۶ کیلوگرم ۲۵۵۰۰۰ لوله ۳/۴ گازی روکار (سبک) سپاهان ۲.۶۵ ۶ کیلوگرم ۲۵۵۰۰۰ لوله ۱ گازی روکار (سبک) سپاهان ۳.۲۵ ۶ کیلوگرم ۲۵۵۰۰۰ لوله ۱/۴ ۱ گازی روکار (سبک) سپاهان ۳.۲۵ ۶ کیلوگرم ۲۵۵۰۰۰ لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان ۳.۲۵ ۶ کیلوگرم ۲۵۵۰۰۰ لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان ۳.۶۵ ۶ کیلوگرم ۲۵۵۰۰۰ لوله گازی توکار سپاهان ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال) ۱/۲ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۲.۸ ۶ کیلوگرم ۲۶۵۰۰۰ ۳/۴ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۲.۹ ۶ کیلوگرم ۲۶۵۰۰۰ ۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۳.۴ ۶ کیلوگرم ۲۶۵۰۰۰ ۱/۴ ۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۳.۶ ۶ کیلوگرم ۲۶۵۰۰۰ ۱/۲ ۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۳.۷ ۶ کیلوگرم ۲۶۵۰۰۰ ۲ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۳.۹ ۶ کیلوگرم ۲۶۵۰۰۰ لوله صنعتی سپاهان ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال) ۱/۲ ۱ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۲۲۵۰۰۰ ۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۲۲۵۰۰۰ ۱ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۲۲۵۰۰۰ ۱/۴ ۱ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۲۲۵۰۰۰ ۲ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۲۲۵۰۰۰ ۲/۵ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۲۲۵۰۰۰ ۳ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۲۲۵۰۰۰ ۴ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۲۲۵۰۰۰ ۱/۲ ۱ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۲۲۵۰۰۰ ۱ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۲۲۵۰۰۰ ۲ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۲۲۵۰۰۰ ۲/۵ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۲۲۵۰۰۰ ۳ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۲۲۵۰۰۰ ۴ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۲۲۵۰۰۰

<div id="mediaad-NkMGn" ></div>

بیشتر بخوانید:

برای دیدن و مطالعه دیگر اخبار حوزه اقتصادی اینجا کلیک کنید

بنر تبلیغاتی

نوشته شده توسط:

اشتراک گذاری