طلوع اقتصاداقتصاد ایران در حال طلوع دوباره است

قیمت انواع لوله فلزی در ۲۹ شهریور ۱۴۰۲

کد خبر: 40169
زمان انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۵:۱۹ بعد از ظهر -

به گزارش پایگاه خبری طلوع اقتصاد،

لوله مبلی ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال) لوله ۱۰ مبلی ۲ تا ۰.۷ ۶ کیلوگرم ۴۱۰۹۰۰ لوله ۱۳ مبلی ۲ تا ۰.۷ ۶ کیلوگرم ۴۱۰۹۰۰ لوله ۱۶ مبلی ۲ تا ۰.۷ ۶ کیلوگرم ۴۱۰۹۰۰ لوله ۱۸ مبلی ۲ تا ۰.۷ ۶ کیلوگرم ۴۱۰۹۰۰ لوله ۲۰ مبلی ۲ تا ۰.۷ ۶ کیلوگرم ۴۱۰۹۰۰ لوله داربستی ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال) لوله ۱/۲ ۱ داربستی ۱.۹ ۶ کیلوگرم ۳۱۱۰۰۰ لوله ۱/۲ ۱ داربستی ۲ ۶ کیلوگرم ۳۱۱۰۰۰ لوله ۱/۲ ۱ داربستی ۲.۳ ۶ کیلوگرم ۳۱۱۰۰۰ لوله ۱/۲ ۱ داربستی ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۱۱۰۰۰ لوله ۱/۲ ۱ داربستی ۳ ۶ کیلوگرم ۳۱۱۰۰۰ لوله گالوانیزه قزوین ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال) لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین ۲ ۶ کیلوگرم ۴۸۶۰۰۰ لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین ۲ ۶ کیلوگرم ۴۸۶۰۰۰ لوله ۱ گالوانیزه قزوین ۲ ۶ کیلوگرم ۴۸۶۰۰۰ لوله ۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین ۲ ۶ کیلوگرم ۴۸۶۰۰۰ لوله ۱/۲ ۱ گالوانیزه قزوین ۲ ۶ کیلوگرم ۴۸۶۰۰۰ لوله ۲ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۴۸۶۰۰۰ لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۴۸۶۰۰۰ لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۴۸۶۰۰۰ لوله ۱ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۴۸۶۰۰۰ لوله۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۴۸۶۰۰۰ لوله ۱/۲ ۱گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۴۸۶۰۰۰ لوله ۲ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۴۸۶۰۰۰ لوله گازی روکار سپاهان ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال) لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان ۲.۶۵ ۶ کیلوگرم ۳۷۵۰۰۰ لوله ۳/۴ گازی روکار (سبک) سپاهان ۲.۶۵ ۶ کیلوگرم ۳۷۵۰۰۰ لوله ۱ گازی روکار (سبک) سپاهان ۳.۲۵ ۶ کیلوگرم ۳۷۵۰۰۰ لوله ۱/۴ ۱ گازی روکار (سبک) سپاهان ۳.۲۵ ۶ کیلوگرم ۳۷۵۰۰۰ لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان ۳.۲۵ ۶ کیلوگرم ۳۷۵۰۰۰ لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان ۳.۶۵ ۶ کیلوگرم ۳۷۵۰۰۰ لوله گازی توکار سپاهان ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال) ۱/۲ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۲.۸ ۶ کیلوگرم ۳۹۱۰۰۰ ۳/۴ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۲.۹ ۶ کیلوگرم ۳۹۱۰۰۰ ۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۳.۴ ۶ کیلوگرم ۳۹۱۰۰۰ ۱/۴ ۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۳.۶ ۶ کیلوگرم ۳۹۱۰۰۰ ۱/۲ ۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۳.۷ ۶ کیلوگرم ۴۰۱۰۰۰ ۲ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۳.۹ ۶ کیلوگرم ۴۰۱۰۰۰ لوله صنعتی سپاهان ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال) ۱/۲ ۱ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۳۲۱۰۰۰ ۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۳۲۱۰۰۰ ۱ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۳۲۱۰۰۰ ۱/۴ ۱ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۳۲۱۰۰۰ ۲ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۳۲۱۰۰۰ ۲/۵ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۳۲۱۰۰۰ ۳ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۳۲۱۰۰۰ ۴ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۳۲۱۰۰۰ ۱/۲ ۱ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۲۱۰۰۰ ۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۲۱۰۰۰ ۱ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۲۱۰۰۰ ۲ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۲۱۰۰۰ ۲/۵ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۲۱۰۰۰ ۳ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۲۱۰۰۰ ۴ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۲۱۰۰۰

بیشتر بخوانید:

برای دیدن و مطالعه دیگر اخبار حوزه اقتصادی اینجا کلیک کنید

بنر تبلیغاتی

نوشته شده توسط:

اشتراک گذاری