طلوع اقتصاداقتصاد ایران در حال طلوع دوباره است

قیمت انواع لوله فلزی در ۱۹ آبان ۱۴۰۱

کد خبر: 9293
زمان انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۱ - ۱۲:۴۰ بعد از ظهر -

به گزارش پایگاه خبری طلوع اقتصاد،

لوله مبلی ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال) لوله ۱۰ مبلی ۲ تا ۰.۷ ۶ کیلوگرم ۲۹۸۰۰۰ لوله ۱۳ مبلی ۲ تا ۰.۷ ۶ کیلوگرم ۲۹۸۰۰۰ لوله ۱۶ مبلی ۲ تا ۰.۷ ۶ کیلوگرم ۲۹۸۰۰۰ لوله ۱۸ مبلی ۲ تا ۰.۷ ۶ کیلوگرم ۲۹۸۰۰۰ لوله ۲۰ مبلی ۲ تا ۰.۷ ۶ کیلوگرم ۲۹۸۰۰۰ لوله داربستی ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال) لوله ۱/۲ ۱ داربستی ۱.۹ ۶ کیلوگرم لوله ۱/۲ ۱ داربستی ۲ ۶ کیلوگرم ۲۰۶۰۰۰ لوله ۱/۲ ۱ داربستی ۲.۳ ۶ کیلوگرم ۲۰۸۰۰۰ لوله ۱/۲ ۱ داربستی ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۲۰۸۰۰۰ لوله ۱/۲ ۱ داربستی ۳ ۶ کیلوگرم ۲۰۸۰۰۰ لوله گالوانیزه قزوین ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال) لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین ۲ ۶ کیلوگرم ۳۱۹۰۰۰ لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین ۲ ۶ کیلوگرم ۳۱۹۰۰۰ لوله ۱ گالوانیزه قزوین ۲ ۶ کیلوگرم ۳۱۹۰۰۰ لوله ۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین ۲ ۶ کیلوگرم ۳۱۹۰۰۰ لوله ۱/۲ ۱ گالوانیزه قزوین ۲ ۶ کیلوگرم ۳۱۹۰۰۰ لوله ۲ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۱۹۰۰۰ لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۰۸۰۰۰ لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۰۸۰۰۰ لوله ۱ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۰۸۰۰۰ لوله۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۰۸۰۰۰ لوله ۱/۲ ۱گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۰۸۰۰۰ لوله ۲ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۰۸۰۰۰ لوله گازی روکار سپاهان ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال) لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان ۲.۶۵ ۶ کیلوگرم ۲۳۹۰۰۰ لوله ۳/۴ گازی روکار (سبک) سپاهان ۲.۶۵ ۶ کیلوگرم ۲۳۹۰۰۰ لوله ۱ گازی روکار (سبک) سپاهان ۳.۲۵ ۶ کیلوگرم ۲۳۹۰۰۰ لوله ۱/۴ ۱ گازی روکار (سبک) سپاهان ۳.۲۵ ۶ کیلوگرم ۲۳۹۰۰۰ لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان ۳.۲۵ ۶ کیلوگرم ۲۳۹۰۰۰ لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان ۳.۶۵ ۶ کیلوگرم ۲۳۹۰۰۰ لوله گازی توکار سپاهان ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال) ۱/۲ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۲.۸ ۶ کیلوگرم ۲۵۵۰۰۰ ۳/۴ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۲.۹ ۶ کیلوگرم ۲۴۵۰۰۰ ۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۳.۴ ۶ کیلوگرم ۲۵۵۰۰۰ ۱/۴ ۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۳.۶ ۶ کیلوگرم ۲۵۵۰۰۰ ۱/۲ ۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۳.۷ ۶ کیلوگرم ۲۵۵۰۰۰ ۲ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۳.۹ ۶ کیلوگرم ۲۵۵۰۰۰ لوله صنعتی سپاهان ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال) ۱/۲ ۱ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۲۲۲۰۰۰ ۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۲۲۲۰۰۰ ۱ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۲۲۲۰۰۰ ۱/۴ ۱ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۲۲۲۰۰۰ ۲ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۲۲۲۰۰۰ ۲/۵ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۲۲۲۰۰۰ ۳ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۲۲۲۰۰۰ ۴ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۲۲۲۰۰۰ ۱/۲ ۱ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۲۵۲۰۰۰ ۱ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۲۲۲۰۰۰ ۲ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۲۲۲۰۰۰ ۲/۵ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۲۲۲۰۰۰ ۳ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۲۲۲۰۰۰ ۴ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۲۲۲۰۰۰

<div id="mediaad-NkMGn" ></div>

بیشتر بخوانید:

برای دیدن و مطالعه دیگر اخبار حوزه اقتصادی اینجا کلیک کنید

بنر تبلیغاتی

نوشته شده توسط:

اشتراک گذاری